fabled için İngilizce-Türkçe çeviriler:

efsanevi · diğer çevirileri

fabled efsanevi

That summer, he would join Larry Bird and Magic Johnson on the fabled Dream Team.

O yaz, Larry Bird ve Magic Johnson ile efsanevi Rüya Takımı'na girecekti.

In his journals, Columba wrote of an encounter with people bearing a man near the shores of the now-fabled Loch Ness.

Onun dergilerde Columba yazdı insan ile bir karşılaşma kıyılarına yakın bir adam taşıyan şimdi efsanevi Loch Ness.

Finally see the fabled unknown king.

Nihayet efsanevi bilinmeyen kralı gördüm.