fairy için İngilizce-Türkçe çeviriler:

peri · masal · peri gibi · ibne · perilere ait · diğer çevirileri

fairy peri

You're such a scared child, I want to tell you a fairy tale A wolf, in the forest.

Çok korkmuş bir çocuk gibisin. Sana bir peri masalı anlatmak istiyorum. Ormanda bir kurt varmış.

Well, fairy, right now you're making the same choice.

Şu anda sen de aynı seçimi yapıyorsun peri.

Love isn't a fairy tale.

Aşk bir peri masalı değildir.

fairy masal

Well, it's a different fairy tale, it's a different wolf, and he wants his little piggy.

Şey, bu farklı bir masal, Bu farklı bir kurt, ve o küçük domuzcuğunu istiyor.

Is that a fairy tale?

Bu bir peri masalı mı?

Is a fairy tale.

Bu bir peri masalı.

fairy peri gibi

You're such a scared child, I want to tell you a fairy tale A wolf, in the forest.

Çok korkmuş bir çocuk gibisin. Sana bir peri masalı anlatmak istiyorum. Ormanda bir kurt varmış.

This is like a fairy tale.

Bu bir peri masalı gibi.

Like many fairy tales, our story begins with a king, a man named Nikolai.

Bir çok peri masalı gibi bizim hikayemizde bir kralla başlıyor. Nikolai adında bir adam.

fairy ibne

He's a police officer, not a fairy.

O bir polis memuru, ibne değil.

You killed him, you disgusting fairy!

Onu öldürdün, seni iğrenç ibne!

I thought I'd give you one. Fairy Jerry.

Ben de sana bir tane vereyim dedim. ibne Jerry.

fairy perilere ait

It first belonged to a fairy.

İlk önce o bir periye aitti.