flooded

Hundreds of millions of years later, this area was flooded with water.

Yüzlerce milyon yıl sonra ise bu alan su ile doldu taştı.

Good friends, sweet friends, let me not stir you up to such a sudden flood of mutiny.

İyi arkadaşlar, tatlı arkadaşlar, seni heyecanlandırmama izin ver, böyle ani bir isyan seli için.

But actually this entire lake is the flooded crater of a giant volcano.

Aslında bütün bu göl, devasa bir yanardağın su dolmuş krateri.

Predators, starvation, disease, miscalculation, long winters, drought, flood and violence.

Yırtıcılar, açlık, hastalık yanlış hesaplamalar, uzun kışlar kuraklık, sel ve vahşet.

I smell them and my whole childhood comes back in one big flood.

Onları kokluyorum ve bütün çocukluğum büyük bir sel gibi geri geliyor.

But could such a flood have really happened?

Böyle bir sel gerçekten var olmuş olabilir mi?

That includes your lcd keypads, wireless keychain remotes, and monitoring for fire, flood, theft.

Bu lcd klavyenizi, uzaktan yönetilebilecek kablosuz anahtar ve yangın, sel ve hırsızlık için monitör.

If we get a major earthquake, or flood, or forest fire

Eğer şiddetli bir deprem olursa, veya sel, veya orman yangını

It doesn't flood that fast, But it is definitely haunted.

Bu kadar hızlı sel basmaz, ama burası kesinlikle lanetli.

A big flood is coming.

Büyük bir sel geliyor.