gear için İngilizce-Türkçe çeviriler:

vites · dişli · teçhizat · eşya · donanım · takım, tak · aygıt · çalışma · tertibat · diğer çevirileri

gear vites

Agile, five forward gears, all-points radar self-destruct system and naturally, all the usual refinements.

Çevik, beş ileri vites, radar sistemli. Kendini yok etme sistemi. Ve doğal olarak, her zamanki rötuşlar.

I think I've got another gear.

Sanırım bir vites daha var.

Let's switch gears for a minute.

Bir dakika için vites geçiş olsun.

gear dişli

One, two, three, four, five, six gears in six piles.

Bir, iki, üç, dört beş, altı dişli, altı grup hâlinde.

Every wire, every gear.

Her tel, her dişli

Original gears and movement.

Orjinal dişliler ve hareket.

gear teçhizat

Sasha, you stay here and you guard the gear, huh?

Sasha, sen burada kal ve teçhizatı koru, tamam mı?

Well, your gear is what we now call evidence, Owen.

Ne? Senin teçhizata biz artık kanıt diyoruz Owen.

I'll stay here with Sasha and the gear.

Ben Sasha ve teçhizat ile burada kalacağım.

gear eşya

Oh. Okay, get your gear stowed and help me outside, okay?

Tamam, eşyalarını yerleştir ve bana dışarıda yardım et tamam mı?

What about your camping gear?

Peki ya kamp eşyaların?

Jessie, get the gear!

Jessie, eşyaları al!

gear donanım

And Mr. Peck, that boat is just jam-packed with top-secret, submarine detection gear,

Ve Bay Peck, o tekne çok gizli denizaltı bulma donanımıyla ağzına kadar dolu.

Riot gear and everything.

Koruma donanımı ve her şey.

Full medical gear.

Tam sağlık donanımı.

gear takım, tak

We'll get some new gear and equipment.

Birkaç yeni takım ve ekipman alalım.

No, it's just gear, dude. Of course.

Hayır, sadece takım, ahbap. tabiki de.

Landing gear not green.

İniş takımı yeşil değil.

gear aygıt

Maybe your gear crapped out.

Belki de aygıtın saçmalamıştır.

gear çalışma

This is our working gear. Huh?

Bu bizim çalışma şeklimiz, değil mi?

gear tertibat

The biochem gear isn't enough!

Biyokimya tertibatı yeterli değil!