grant için İngilizce-Türkçe çeviriler:

vermek · kabul etmek · ödenek · burs · teslim etmek · çıkmak · hibe · bağış · diğer çevirileri

grant vermek

Ms. Grant, give me a chance to find him, to try to convince him to come back.

Bayan Grant bana onu bulmak için bir şans verin, geri dönmesine ikna etmek için.

Uncle Grant gave me some candy.

Grant Amca bana şeker vermişti.

Misters William H. Seward and Ulysses S. Grant ordered the attack.

Bay William H. Seward ve Ulysses S. Grant saldırı emrini verdi.

grant kabul etmek

Reston is a known unknown, and Fitzgerald Grant has proven himself an unacceptable commander in chief.

Reston bir bilinmeyen bilinen, Fitzgerald Grant ise baş kabul edilemez bir baş komutan olarak kendini kanıtlıyor.

Whiskey Romeo Bravo, permission granted.

Whiskey Romeo Bravo, talep kabul edildi.

Lord Rama, Lord Rama, grant my wish.

Lord Rama, Lord Rama, dualarımı kabul et.

grant ödenek

Good luck with the grant.

Ödenek için iyi şanslar.

So I gave them a grant for maintenance.

Bu yüzden onlara bakım için ödenek verdim.

Half a dozen research grants.

Yarım düzine araştırma ödeneği.

grant burs

I'll never take you for granted again.

Ben sizi asla tekrar burs için.

That cheque is a grant from the Ridenaur Foundation.

Bu çek, Ridenaur Vakfı tarafından verilmiş bir burs.

grant teslim etmek

Also, Jalaluddin has told Bharmal to grant Sujamal his rights to Amer's throne.

Ayrıca Celaleddin, Bharmal'e Sujamal'in Amer tahtındaki haklarını teslim etmesini söyledi.

grant çıkmak

Lillian got a search warrant granted at Victoria Nordgren.

Lillian Victoria Nordgren için arama emri çıkartmış.

grant hibe

I, John William Stackhouse, grant Mr. M. Warlow my first fae-bearing female heir.

Ben, John William Stackhouse Bay M. Warlow'a ilk dişi peri varisimi hibe ediyorum.

grant bağış

But during this time, Lapidus distributes grants.

Ama bu süre içinde Lapidus bağış dağıtıyor.