guess için İngilizce-Türkçe çeviriler:

tahmin · tahmin etmek · sanmak · tahminde bulunmak · keşfetmek · varsayım · zannetmek · diğer çevirileri

guess tahmin

Three days isn't a lot and again, that's only a guess.

Üç gün çok fazla değil ve bu sadece bir tahmin.

And guess what happened.

Sonra tahmin edin ne oldu.

Good guess, wasn't it?

İyi tahmin, değil mi?

guess tahmin etmek

Guess what happened last night?

Dün gece ne oldu tahmin et?

Guess what today is.

Tahmin et, bugün ne.

Guess what time it is.

Tahmin et ne zamanı.

guess sanmak

Yeah, I guess someone upstairs really likes you.

Sanıyorum yukarıda birisi seni gerçekten çok seviyor.

I'm guessing you already have a plan in mind?

Sanıyorum ki aklında zaten bir plan var?

I'm guessing I'm not the beauty.

Sanıyorum güzel olan ben değilim.

guess tahminde bulunmak

And guess what we found?

Ve tahmin edin ne bulduk?

Guess what we found out?

Ne bulduk tahmin et?

Guess what they found.

Tahmin edin ne buldular?

guess keşfetmek

Oh, uh, sorry, Christopher Columbus, guess who actually discovered the New World.

Oh, uh, üzgünüm, Christopher Columbus, tahmin et aslında Yeni Dünya'yı kim keşfetti.

guess varsayım

This is all best guess, Commander.

Kumandan, bu en iyi varsayım.

guess zannetmek

I guess that makes you a good woman.

Zannedersem bu da seni iyi bir kadın yapıyor.