including için İngilizce-Türkçe çeviriler:

dahil · içeren · kapsayan · diğer çevirileri

including dahil

A kid died the other day from drugs, and nobody, including me, is doing anything about it.

Önceki gün bir çocuk uyuşturucu yüzünden öldü. Ve, ben de dahil hiç kimse bu konuda bir şey yapmıyor.

I make everything here, including the salad.

Her şeyi ben yapıyorum, salata da dahil.

Including the other partners, yes.

Evet, buna diğer ortaklar da dahil.

including içeren

Sarah, Brody and I have a history together, which includes you.

Sarah, Brody ve benim bir geçmişimiz var, bu seni de içeriyor.

This poster features the performers of the first "Pyramus and Thisbe," including the original Pyramus.

Bu poster "Pyramus ve Thisbe" tüm orjinal oyuncuları içeriyor. Yani ilk Pyramus da buna dahil. Dmitry Milikoff.

But that includes marketing rights.

Ama bu pazarlama haklarınıda içeriyor.

including kapsayan

It's gonna be big and it won't include this place.

Büyük bir şey olacak ve burayı da kapsayacak.

I think older people and a scientific curiosity. . to include it.

Büyük insanı düşünüyorum ve bilimsel bir merak.. bunu da kapsayacak.

This includes areas of Claremore and Sequoyah.

Bu Claremore and Sequoyah'ı da kapsayacak.