japan için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Japonya · Japon · diğer çevirileri

japan Japonya

Hello, this is Japan, Planet Earth, Agent White reporting.

Alo, burası Japonya, Dünya Gezegeni, Ajan Beyaz konuşuyor.

But more and more heroin is coming into Japan.

Fakat daha, çok daha fazla eroin Japonya'ya geliyor.

Japan, New Zealand, North Carolina.

Japonya, Yeni Zelanda Kuzey Carolina

japan Japon

Japan Network Communications wants to buy us

Japon şebekesi bizi satın almak istiyor.

Sir, the Imperial Army of Japan demands your surrender.

Efendim Japon İmparatorluk Ordusu teslim olmanızı talep ediyor.

Japan Coast Guard

Japon Sahil Güvenlik