larvae

This is not the sea lice variety or the larvae.

Bu bir deniz biti veya larva türü değil.

Barnacle larvae settle, along with miniature predators.

Midye larvaları, minyatür bir yırtıcı ile birlikte.

Because you've just been injected with half a million Trichomonas larvae.

Çünkü az önce size yarım milyon Trikomonas larvası enjekte edildi.

This, everyone, is parasite larvae.

Bu bir herkes, parazit larvası.

Based on blowfly larvae, the body's been here for about three days.

Kurt sineği larvasına göre, ceset üç gündür burada."Üç gündür.

They really are Mothra larvae.

Gerçekten Mothra larvası bunlar.

Still some larvae infestation.

Hala biraz kurtcuk istilası.

Even sponges and corals have swimming larvae.

Sünger ve mercanların bile yüzen kurtçukları var.

The bees feed the larva with nectar and pollen

Arılar larvaları nektar ve polen ile besler.

But now as a larva, its task is to feed and grow.

Ama şu an bir larva olarak, görevi beslenmek ve büyümek.