leader için İngilizce-Türkçe çeviriler:

lider · başkan · kaptan · şef · baş · önder · öncü · sorumlu · reis · patron · diğer çevirileri

leader lider

But this child will be a great leader someday.

Ama bu çocuk bir gün büyük bir lider olacak.

A great leader" I said.

Büyük bir lider mi dedi.

This gang needs a new leader.

Bu çeteye yeni bir lider lazım.

leader başkan

After you, Mr. Vice President. A true war hero, a fabulous friend and a wonderful leader.

Önden buyurun Sayın Başkan Yardımcısı. bir kahraman, harika bir arkadaş ve kusursuz bir lider.

Mr. President, your reputation as a world leader is at stake.

Sayın Başkan, bir dünya lideri olarak itibarınız söz konusu.

The Leader has other plans for them.

Lider'in onlar için başka planları var.

leader kaptan

Because I'm a leader and a leader is loyal to his team.

Çünkü ben bir liderim ve lider bir kaptan takımına sadık olmalı.

The Borg are powerful, but Captain Janeway is a resourceful leader.

Borg çok güçlü, ama Kaptan Janeway, çok dirayetli bir lider.

Squadron Leader Veer Pratap Singh thank you very much

Çok teşekkür ederim, Kaptan Veer Patap Sing.

leader şef

Chief, as team leader, I accept full responsibility.

Şef, takım lideri olarak, tüm sorumluluğu ben alıyorum.

But I will become the next leader.

Ama bir sonraki şef ben olacağım.

I'm not a leader.

Ben bir şef değilim.

leader baş

Their leader was a man like me.

Başlarında benim gibi bir adam vardı.

Red Leader One in trouble.

Kırmızı Lider Bir, başım belada.

But what Zetrov needs is a leader not a ringleader.

Ama Zetrov'un bir lidere ihtiyacı var. Çete başına değil.

leader önder

You sound like a businessman a responsible leader.

Sana. Bir işadamı gibi konuşuyorsun. Sorumlu bir önder gibi.

I'm a father, a community leader, and a business owner.

Ben bir baba, bir halk önderi ve bir sahibiyim.

And you'll be their leader. That's right.

Ve sen de onların önderi olacaksın.

leader öncü

Alpha Leader, do you hear me?

Öncü Alfa, beni duyuyor musun?

Negative, Alpha Leader.

Olumsuz, Öncü Alfa.

Omega One, this is Alpha Leader.

Omega Bir, burası Öncü Alfa.

leader sorumlu

You sound like a businessman a responsible leader.

Sana. Bir işadamı gibi konuşuyorsun. Sorumlu bir önder gibi.

Listen to you you sound like a businessman, a responsible leader.

Kendini bir dinle, adamı gibi konuşuyorsun, sorumlu bir lider.

leader reis

Besides, maybe a new leader would have a better sense of history.

Ayrıca belki yeni reisin daha iyi bir tarih anlayışı olur.

The great patriarch and leader of men!

Büyük aile reisi ve halkın lideri!

leader patron

'Boss and team leader in drunken night out shock horror,' it says here.

Patron ve takım lideri, alkollü gecede dehşet saçtı " yazıyor burada.