lemur

Yes, of course, I king Clemison, decree the royal crown belongs to you, handsome lemur, Julien.

Evet, tabi ki, Ben Kral Clemson kararımı söylüyorum bu kraliyet tacı sana ait, yakışıklı lemur Julien.

Those lemurs need a organized rescue team. And the team needs a Skipper.

Lemurların organize bir kurtarma ekibine ihtiyacı var ve ekibin Skipper'a ihtiyacı var.

Easy for the lemurs not so easy for a film crew.

Lemurlar için kolay ama ekip için o kadar kolay değil.

Have you seen this lemur and otter?

Bu lemuru ve su samurunu gördün mü?

Hey, we ain't nobody, lemur.

Ama biz kimse değiliz, lemur.

Trust me, lemur.

Güven bana, lemur.

I was a positive lemur, Here, kitty!

Olumlu bir lemurdum. Gel pisi pisi.

Maybe your "Lemur" hunch is correct.

Belki senin "Lemur" teorin doğrudur.

Is my Seeing-Eye Lemur.

O da benim rehber makim.

And in Madagascar, where there's forest, there are lemurs.

Ve Madagaskar'da nerede orman, orada lemurlar vardır.