liberalism

And you'll feel liberated, which is a wonderful thing to feel, Manny, before you die.

Ve kendini özgür hissedeceksin ki bu hissetmek için şahane bir şey, Manny yani ölmeden önce.

Those hard-core liberals, lesbian activists and diehard modern hippies young and old.

Şu çetin ceviz liberaller, lezbiyen aktivistler, genç ve yaşlı modern hippiler.

Distinguished Service Medal, Bronze Star, Purple Heart, Silver Star Vietnam Service Medal, Liberation of Kuwait.

Seçkin Görev Madalyası, Bronz Yıldız, Mor Kalp, Gümüş Yıldız Vietnam Hizmet Madalyası, Kuveyt Özgürlük Madalyası.

Mafia, church, cops, monarchists fascists, socialists, separatists democrats. Communists. And liberals

Mafya, Kilise, polisler, kralcılar, faşistler, sosyalistler ayrılıkçılar, demokratlar, komünistler ve liberaller.

It's not a matter of democracy or national liberation, the issue is economic.

Bu demokrasi veya ulusal kurtuluş meselesi değil. Temel mesele ekonomik.

So, you and Leon, you're quite a liberated couple, aren't you?

Sen ve Leon, çok özgürlükçü bir çiftsiniz, değil mi?

Of course she is she liberated us, didn't she?

Tabii ki öyle o bizi kurtardı, değil mi?

And what about the beautiful liberated girls?

Peki ya özgür güzel kızlar ne olacak?

People's Liberation Army Wen River Military, Political Office.

Özgürlük Ordusu Mensupları." "Wen Nehri Ordusu Siyasi Bürosu.

Zoran Matevski, Albanian nationality, former member of the KLA, the Kosovo Liberation Army.

Zoran Matevski, Arnavut uyruklu. Eski UCK üyesi. Kosova Kurtuluş Ordusu.