middle için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ortadaki, orta · göbek · ortanca · orta yer · aradaki · ortaokul · ortadoğu · bel · diğer çevirileri

middle ortadaki, orta

Give her a sign or something, like a burning sheep walking through the middle of town.

Ona bir işaret gibi bir şey ver, şehrin ortasında yanarak dolaşan bir koyun gibi.

There is no middle path now.

Ama artık bir orta yol yok.

There was this middle aged Sikh gentleman used to come there to buy eggs and bread

Orta yaşlı bir Sikh beyefendi vardı. Oraya gelirdi yumurta ve ekmek almak için.

middle göbek

Well, you know what my middle name is?

Peki, benim göbek adım ne biliyor musun?

What's my middle name?

Benim göbek adım nedir?

Is your middle name Patrick?

Senin göbek adın Patrick mi?

middle ortanca

Oh, that is Miss Anne Elliot, Admiral, Sir Walter's middle daughter.

Oh, o Bayan Anne Elliot, Amiral. Sör Walter'ın ortanca kızı.

Anthony is the oldest. Lisa's the middle child and

Anthony en büyükleri, Lisa ortanca çocuk ve

Yeah the guy is Ramon Prado Miguels middle brother

Diğer adam da Ramon Prado. Miguel'in ortanca kardeşi.

middle orta yer

No no, this is not the middle, my friend.

Hayır hayır, burası orta yer değil arkadaşım.

Pearl Harbor here, we're approximately here, and they, whatever they are, are somewhere in the middle.

Pearl Harbor burada, biz yaklaşık buradayız ve onlar, her ne iseler, ortada bir yerde.

Isn't this place kind of In the middle of nowhere?

Bu yer bir hiçliğin ortasında gibi değil mi?

middle aradaki

I chose a middle road between loneliness and freedom

Ben özgürlükle yalnızlık arasında bir orta yol seçtim.

So, he's not just looking for a middle-aged woman.

Yani sadece orta yaşlı bir kadını aramıyordu.

My middle name's Nathan.

Benim ara ismim Nathan.

middle ortaokul

Middle school, high school, college, nothing.

Ortaokul, lise, üniversite, hiçbir şey.

I am Cheon Song Yi's middle and high school colleague.

Ben Cheon Song Yi'nin ortaokul ve lise arkadaşıyım.

No, you're totally misunder Middle school?

Hayır, çok yanlış anlad Ortaokul mu?

middle ortadoğu

P E-A-C-E. Peace to the Middle East Go, planet!

B A-R-I-Ş. Ortadoğu'ya barış Hadi gezegene barış!

Peace in the middle east,a two-hour orgasm, a few pagesof your lesser work.

Ortadoğu'da barış. İki saatlik orgazm, ve senin çalışmalarından birkaç sayfa.

middle bel

Your vaguely Middle Eastern beauty.

Belli belirsiz Orta Doğu güzelliğin.