music için İngilizce-Türkçe çeviriler:

müzikli, müzik · müzikal · orkestra · beste · hava · nota · diğer çevirileri

music müzikli, müzik

You and the music and now it's all happening at once and it's really hard!

Sen ve müzik ve bunlar sadece bir kez oluyor ve gerçekten zor!

And this time no music.

Ve bu kez müzik yok.

There's no music.

Ama müzik yok.

music müzikal

Actually, I'm doing some music shows and I need a special dancer for a special role.

Aslında ben bazı müzikal şovlar yapıyorum ve özel bir dansçıya ihtiyacım var. Özel bir rol için.

This is an excuse to do some good musical theater.

Bu sadece, güzel bir müzikal tiyatro yapmak için bir mazeret.

You know, Manson and I have a lot in common because we both have musical backgrounds.

Biliyorsun, Manson ve benim birçok ortak noktamız var, çünkü ikimizin de müzikal geçmişi var.

music orkestra

Melodic dictation theory, keyboard harmony, piano, piano literature music history, orchestration, conducting, symphonic band.

Melodik dikte teorisi, klavye harmonisi, piyano, piyano literatürü müzik tarihi, orkestrasyon, şeflik, senfonik orkestra

Music by K. KHACHATURYAN Conductor E. KHACHATURYAN

Müzik K. KHACHATURYAN Orkestra Şefi E. KHACHATURYAN

Your new conductor and musical director

Yeni orkestra şefiniz ve müzik direktörünüz

music beste

Bombshell, music by Tom Levitt, lyrics by Julia Houston.

Bomba, beste Tom Levitt, güfte Julia Houston.

I pen songs, compose music and sing.

Bende kalem sarki, beste ve sarki.

Hit List,music and lyrics by Jimmy Collins.

İnfaz Listesi, beste ve güfte Jimmy Collins.

music hava

It's simple really, very clear Like music drifting in the air

Gerçekten çok basit, ve açık Havada tınlayan müzik gibi

You know, computers, music, the weather.

İşte, bilgisayar, müzik, hava durumu.

music nota

This isn't a map. This is sheet music.

Bu bir harita değil, bu bir nota kağıdı.

Mozzie found the sheet music.

Mozzie nota kağıdını buldu.