negative için İngilizce-Türkçe çeviriler:

negatif · olumsuz · olumsuzluk · eksi · karamsar · negative · ters · diğer çevirileri

negative negatif

The only thing holding me together is negative energy.

Beni bir arada tutan tek şey o negatif enerji.

Okay, yes, your sister took a pregnancy test, but it was negative.

Tamam, evet, kız kardeşiniz hamilelik testi yaptı ama negatif çıktı.

Please don't be negative, Drew.

Lütfen negatif olma, Drew.

negative olumsuz

Still negative, Mr. Scott.

Hâlâ olumsuz, Bay Scott.

Negative, Team Leader. Negative.

Olumsuz, takım lideri, olumsuz.

Negative, Blue Leader.

Olumsuz, Mavi Lider.

negative olumsuzluk

What's your negativity, brother?

Senin olumsuzluğun nedir, kardeşim?

Things have been so messed up lately, all this negativity around me.

Son zamanlarda her şey berbat oldu, çevremdeki tüm bu olumsuzluk.

What's your negativity?

Senin olumsuzluğun nedir?

negative eksi

One, zero, negative a billion.

Bir, sıfır, eksi bir milyar.

I'm sorry, Negative One.

Kusura bakma Eksi Bir.

Plus is positive, minus is negative!

Artı pozitif, eksi negatif demek!

negative karamsar

God, this is getting so negative!

Tanrım, bu çok karamsar olmaya başladı!

Come on, Fred! Don't be so negative, okay?

Hadi ama Fred, bu kadar karamsar olma.

David, don't be so negative.

David, bu kadar karamsar olma.

negative negative

What does "negative" mean?

Peki, negative ne demek?

That's really neg.

Bu gerçekten "neg".

negative ters

That's a negative, Ghostrunner.

Bu Ghostrunner'ın tersi oldu.