ninja

It was the first time You didn't treat me like a ninja woman but like a normal woman.

ilk kez bana bana bir ninja gibi değil de bir kadın gibi davranan ilk kişisin.

But just look at that guy he's a ninja through and through.

Ama sadece o adama bak o ve aracılığıyla bir ninja.

This is not a ninja movie, Mr. Castle.

Bu bir Ninja filmi değil, Bay Castle.

It's the perfect ninja disguise a white American working as a Yakuza enforcer.

Bu mükemmel ninja maskedir beyaz Amerikalı bir Yakuza uygulayıcısı olarak çalışmaktadır.

Yeah, no, actually, a ballet dancer could move like our alleged ninja did.

Evet, hayır, aslında, bir bale dansçısı olabilir hamle bizim sözde ninja gibi yaptım.

Cage of the Lost Clan, you are a great warrior and an honorable ninja.

Kayıp Klandan Cage sen büyük bir savaşçı ve onurlu bir Ninja'sın.

Ninja training is cool, but this summer was my last.

Ninja eğitimi güzel. Ama bu benim için son yaz.

You were attacked by a ninja, and you witnessed it?

Sen, bir ninja tarafından saldırıya ve bunu tanıklık edildi?

Shooter is a ghost, ninja or invisible man.

Katil bir hayalet, ninja ya da görünmez adam.

This is my ninja training school.

Bu benim Ninja eğitim okulum.