ordered

Papa, I order the same number every day and every day you ask me the same question.

Baba, her gün aynı sayıda sipariş veriyorum ve her gün bana aynı soruyu soruyorsun.

Sometimes in order to do something good, you have to do something bad first.

Bazen iyi bir şey yapmak için önce kötü bir şey yapmak gerekir.

This time I've got a really big order for you.

Bu sefer senin için gerçekten büyük bir sipariş var.

There's a new world order coming, and I'm gonna be a king.

Yeni bir dünya düzeni geliyor ve ben orada kral olacağım.

Anyway, it doesn't matter you know these orders better than anyone.

Her neyse, önemli değil. Bu emirleri herkesten daha iyi biliyorsun.

That's an order. And thanks for bringing me here for this.

Bu bir emirdir. ve beni buraya bunun için getirdiğin için teşekkürler.

Actually, got a new order for you today.

Aslında bugün senin için yeni bir emir aldım.

Look, you and I both know, in order to make this work,

Bu işi yapmak için, sen ve ben de biliyorum, Bak,

Yeah, but it wasn't a real order, was it?

Evet, ama gerçek bir emir değildi, değil mi?

In this order, Tess, Tamara, Gary, Maggie, Kendra, Martin, Neal, and Jim thought it would be funny.

Sırasıyla, Tess, Tamara, Gary Maggie, Kendra, Martin, Neal ve Jim bunu eğlenceli olacağını düşündü.