originally için İngilizce-Türkçe çeviriler:

aslında · aslen · başlangıçta · diğer çevirileri

originally aslında

I'm the original hybrid actually but that's a long story for another time.

Aslında ben köken melezim fakat bu başka bir zaman anlatacağım uzun bir hikaye.

His name is Steven Arthur Younger, he's originally from Akron, Ohio.

Onun adı Steven Arthur olduğunu younger, o aslında's Akron, Ohio seçin.

Is that originally about Princess Diana?

Bu aslında Prenses Diana hakkında mıydı?

originally aslen

The sentinel program was originally conceived by Dr. bolivar trask.

Gözcü Programı aslen Dr. Bolivar Trask tarafından tasarlandı.

Wich means that Chief's tribe originally stole the mask from some other tribe.

Ki bunun anlamı, Şef'in kabilesi aslen maskeyi başka bir kabileden çaldı.

Originally, New Jersey.

Aslen New Jersey'li.

originally başlangıçta

This is an origin story.

Bu bir başlangıç hikayesi.

This is our origin story.

Bu bizim başlangıç hikâyemiz.

Evolutionary Origins of Social Exclusion"?

"Sosyal Ayrılmanın Evrimsel Başlangıcı" mıydı?