others için İngilizce-Türkçe çeviriler:

diğer · başkaları · bazısı · diğer çevirileri

others diğer

There's so much for a man to do that there's no time for, well, other things.

Bir erkek için yapacak çok şey var. ama diğer şeyler için çok zamanım yok.

But she's not like other girls

O, diğer kızlar gibi değil.

He's not like other men.

Diğer erkekler gibi değil.

others başkaları

I want you to see other things, different, new things, talk to different people.

Başka şeyler görmek istiyorum, farklı, yeni şeyler farklı insanlarla konuşmak istiyorum.

There's no other woman.

Başka kadın yok. Yok mu?

Believe me, there is no other way.

Başka bir yolu yok inanın bana.

others bazısı

Yeah, but it's like some more than others, isn't it?

Evet, ama bazıları diğerlerinden daha fazla, değil mi?

For some more than others.

Bazıları için daha fazla.

For some boys, school is a punishment, "for others, a reward.

Okul bazıları için bir eziyettir, bazıları için ise bir ödül.