partner için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ortak · ortak olmak · partner · iş ortağı · arkadaş · · ortak etmek · hayat arkadaşı · şirket., şirket · ortaklık · erkek arkadaş · dans arkadaşı · diğer çevirileri

partner

partner ortak

All I can tell you is that he and his partner had a thing a few years back.

Ben söyleyebilirim bütün olduğunu o ve onun ortağı, birkaç yıl önce bir şey vardı.

Yeah, I have a partner.

Evet, bir ortağım var.

Yes, this is my partner, Detective Reagan.

Evet, bu benim ortağım. Dedektif Reagan.

partner ortak olmak

All I can tell you is that he and his partner had a thing a few years back.

Ben söyleyebilirim bütün olduğunu o ve onun ortağı, birkaç yıl önce bir şey vardı.

Come on, who's gonna wanna partner with me?

Hadi ama kim benimle ortak olmak ister ki?

And as your partner

Ve senin ortağın olarak

partner partner

You know how hard it is to find a partner?

Bir partner bulmak ne kadar zor, biliyor musun?

But I Doesn't he have a new partner?

Fakat, ben onun yeni bir partneri yok mu?

He's your partner now.

Senin partnerin artık o.

partner iş ortağı

This is my friend and business partner.

Bu benim arkadaşım ve ortağım.

Are you my business partner?

Sen benim ortağım mısın?

He's a business partner.

Kendisi bir ortağım.

partner arkadaş

You know, a few years back, my friend and business partner came to me and said,

Biliyorsunuz, birkaç sene önce, arkadaşım ve partnerim bana geldi ve dedi ki,

She's your partner. She's not your girlfriend.

O senin ortağın, kız arkadaşın değil.

You were his partner and his friend.

Sen onun ortağı ve onun arkadaşı idi.

partner

I haven't been a good partner to you and for that I'm very sorry.

Senin için iyi bir olamadım ve bunun için özür dilerim.

You're not my partner anymore.

Artık benim eşim değilsin.

I wanted a partner.

Ben bir istedim.

partner ortak etmek

Ever since he's been following me and my former partner Bill Hunt.

O zamandan bu yana da beni ve eski ortağım Bill Hunt'ı takip ediyormuş.

Yeah. He and his partner Ari were building a new complex.

Evet, o ve ortağı Ari yeni bir kompleks inşa ediyordu.

Looks like your partner abandoned you.

Görünüşe göre ortağın seni terk etti.

partner hayat arkadaşı

But.. He is not my life partner!

Ama O benim hayat arkadaşım değil!

Since when do you call me your life partner?

Ne zamandan beri hayat arkadaşım diyorsun bana?

Partners in art and life.

"Sanat ve hayat arkadaşları.

partner şirket., şirket

Then about five years ago, he partnered with Merced Financial Services, John Drexel's company.

Beş yıl kadar önce, John Drexel'ın şirketi, Merced Mali Hizmetler Şirketi ile ortak oldu.

I started a new software company with my old partner Billy Stanhope.

Eski ortağım Billy Stanhope ile yeni bir yazılım şirketi kurdum.

My partners and I are trying to secure start-up capital for a small tech company.

Ortaklarım ve ben başlangıç sermayesi almaya çalışıyoruz küçük bir teknoloji şirketi için.

partner ortaklık

Trust me, partners is complicated enough.

Güven bana, ortaklık yeterince karışık.

They've offered me partner.

Bana ortaklık teklif ettiler.

Full partnership, equal partners

Tam ortaklık, eşit ortaklar.

partner erkek arkadaş

Bugs is my boyfriend my partner.

Bugs benim erkek arkadaşım partnerim.

This partner boyfriend

Şu partner, erkek arkadaş

This is my partner, Hany.

Bu da erkek arkadaşım Hany.

partner dans arkadaşı

No, I'm with my new dance partner.

Hayır, benim yeni bir dans arkadaşım var.