phase için İngilizce-Türkçe çeviriler:

aşama · faz · dönem · evre · safha · süreç · merhale · diğer çevirileri

phase aşama

You're right, because this is just another phase for you.

Haklısın, bu senin için sadece başka bir aşama.

What's the next phase?

Bir sonraki aşama ne?

All right, phase one complete.

Pekala, birinci aşama tamamlandı.

phase faz

San Diego, phase line green.

San Diego, faz hattı yeşil.

Chicago is phase line green.

Chicago, faz hattı yeşil.

Yeah, yeah, cos you're "out of phase".

Evet, evet, çünkü sen "faz dışı"sın.

phase dönem

It's just a bad phase, man.

Bu sadece kötü bir dönem, adamım.

It's a transition phase for everyone, not just for me!

Bu herkes için bir geçiş dönemi, salt benim için değil!

Your Highness, she is young, going through a phase.

Majesteleri, o genç bir kız, bir dönemden geçiyor.

phase evre

That's just a phase.

Bu sadece bir evre.

Yes, it's only a phase.

Evet, bu sadece bir evre.

D'Argo, we have a slight technical problem, something about a phase imbalance.

D'Argo, ufak bir teknik problemimiz var, evre dengesiliğiyle ilgili birşey.

phase safha

Fun and Games phase one complete.

Eğlence ve oyun safha bir tamamlandı.

Perhaps the planet has entered an active phase.

Belki de gezegen aktif bir safhaya girdi.

She's already entered the final phase.

O çoktan son safhaya girdi bile.

phase süreç

It's just a phase and it'll pass.

Bu sadece bir süreç ve yakında geçecek.

Dr. Keller says it's a phase that will pass.

Dr. Keller bunun geçecek bir süreç olduğunu söylüyor.

Don't worry. This phase will pass.

Merak etme, bu süreç de geçecek.

phase merhale

Do you think it's just a phase?

Sence de bu bir merhale değil mi?