prominent için İngilizce-Türkçe çeviriler:

seçkin · önemli · belirgin · göze çarpan · önde gelen · ünlü · tanınmış · meşhur · diğer çevirileri

prominent seçkin

A great man and a prominent scientist.

Önemli ve seçkin bir bilim adamı.

The Mrs. Gold, she's seeing a prominent restaurateur.

Bayan Gold seçkin bir restoran sahibiyle görüşüyor.

And now going after a prominent local surgeon.

Ve şimdi de seçkin bir yerel cerrahın peşine düşmen.

prominent önemli

Mr. Gordon is a very prominent producer.

Bay Gordon, çok önemli bir yapımcı.

A great man and a prominent scientist.

Önemli ve seçkin bir bilim adamı.

A very prominent patient.

Çok önemli bir hasta.

prominent belirgin

The prominent brow ridge and the slanted frontal bone indicate the victim is a Caucasian male.

Belirgin alın çıkıntısı ve eğimli ön kemik kurbanın Kafkasyalı bir erkek olduğunu gösteriyor.

I've seen this symbol everywhere, too but much less prominently displayed.

Bu sembolü de her yerde gördüm ama daha az belirgin sergileniyor.

You have a very prominent corpus collosum.

Çok belirgin bir Corpus Collosum'un var.

prominent göze çarpan

I'm a very prominent physician and Nori is a cousin of the Autarch.

Ben çok göze çarpan bir doktorum, ve Nori'de, Autarch'ın kuzenidir.

Moukhtar Mousawi, a prominent businessman in the Lebanese community here.

Moukhtar Mousawi. Buradaki Lübnan cemiyetinde göze çarpan bir adamı.

Well, ambition's not one of his more prominent traits.

Hırs" onun göze çarpan özelliklerinden biri değil.

prominent önde gelen

The Vermas are a very prominent family, and if you were there

Vermalar çok önde gelen bir aile. Eğer burada olursan

That was Dr. Vatm, our most prominent astrophysicist.

Bu doktor Vatm'dı., En önde gelen astrofizikçimiz.

Cutting Prominent ranchers' herds Like john chisum's.

John Chisum gibi önde gelen çiftçilerin sığırlarını çaldılar.

prominent ünlü

Liam's stepfather is a very prominent plastic surgeon.

Liam'ın üvey babası çok ünlü bir plastik cerrah.

Prominent psychiatrist and author Dr Kathryn Railly has been abducted by a dangerous mental patient, James Cole.

Ünlü psikiyatr ve yazar Dr Kathryn Railly tehlikeli bir akıl hastası olan James Cole tarafından kaçırıldı.

Jung-wook has become a prominent lawyer,

Jung-wook ünlü bir avukat oldu,

prominent tanınmış

He is prominent in finance, steel, coal.

Finans, çelik ve kömür işinde tanınmış.

prominent meşhur

Prominent venture capitalist, originally from Japan.

Meşhur bir risk sermayedarı. Aslen Japon.