psychic için İngilizce-Türkçe çeviriler:

medyum · psişik · ruhsal · ruhani · zihni · medyumluk · diğer çevirileri

psychic medyum

Because there's nothing here, because there's no such thing as a psychic.

Burada hiçbir şeyin olacağı yok, çünkü medyum diye... .bir şey de yok.

I'm a psychic detective.

Ben bir medyum dedektifim.

You're the psychic, not me.

Medyum olan sensin, ben değil.

psychic psişik

Maybe he needs a psychic connection to a place thing or object a letter.

Belki de psişik bağlantı için bir nesneye ya da objeye, bir mektuba ihtiyacı vardır.

No, doc, there is a psychic link to a parasite and an ancient cult.

Hayır, Doktor, bir parazitle psişik bağ ve kadim bir tarikat var.

It's a psychic connection between identical twins.

Tek yumurta ikizleri arasındaki psişik bir bağ bu.

psychic ruhsal

Negative energy, magnetic fields psychic energy stealing your soul.

Negatif enerji, manyetik alanlar ruhsal enerji, ruhunuzu çalıyor.

Maybe all the psychic trauma and rift energy charged it up like a battery.

Belki de bütün ruhsal travma ve yarık enerjisi bir batarya gibi şarj olmuştur.

It's a psychic attack.

Bu bir ruh saldırısı.

psychic ruhani

I think this club needs a psychic shift of some sort.

Bence bu kulübün bir tür ruhani değişime ihtiyacı var.

Mack Thompson, world's most skeptical man, is having psychic premonitions?

Dünyanın en şüpheci insanı Mack Thompson ruhani önseziler mi görüyor?

Ryugen's friend, who has very strong spiritual psychic abilities.

Ryugen arkadaşı, çok güçlü psişik ruhani yetenekleri vardır.

psychic zihni

Psychic powers, mind reading.

Psişik güçler, zihin okuma.

Besides, cadmus' creepy little psychic genomes Left a bad taste in his brain.

Ayrıca Cadmus'un ürkütücü küçük cinleri zihninde kötü bir tat bıraktı.

psychic medyumluk

Orfeo de Altamar Psychic and palm reader.

Orfeo de Altamar Medyumluk ve El falı.