renowned için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ünlü · meşhur · tanınmış · şöhretli · diğer çevirileri

renowned ünlü

Why is a world renowned scientist staying in our apartment instead of a hotel?

Neden dünya çağında ünlü bir bilim insanı, bir otel yerine bizim dairede kalacak?

You just replace world-renowned conductor with world-renowned actor.

Dünyaca ünlü kondüktörü dünyaca ünlü bir aktörle değiştir işte.

I'm a world-renowned claustrophobic.

Ben dünyaca ünlü bir klostrofobiğim.

renowned meşhur

This is Li Mu Bai the renowned swordsman.

Bu, Li Mu Bai meşhur kılıç ustası.

Lloyd Simcoe's partner, Dr. Simon Campos, is a world-renowned quantum physicist.

Lloyd Simcoe, Dr. Simon Campos'un ortağı, dünyaca meşhur kuantum fizikçisi.

Renowned Economics Professor at Northern Cal university.

Kuzey Cal üniversitesinin meşhur ekonomi profesörü.

renowned tanınmış

Professor Layton is an eminent archaeologist but he is also a world-renowned puzzle-solver.

Profesör Layton tanınmış bir arkeolojist Fakat aynı zamanda dünyaca bilinen bir bulmaca çözücü.

She is a renowned person.

O tanınmış bir kişi.

These Hidalgos were renowned men, and their honor echoed everywhere.

Bu Hidalgolar tanınmış insanlardı Ve onurları heryerde yankılandı

renowned şöhretli

Living, shall forfeit fair renown

Yaşıyor, Hoş bir şöhretten mahrum