rivers

A river that gives new life, again and again and again.

Yeni bir hayat veren bir ırmak. Tekrar, tekrar ve tekrar!

The Doctor gave you a message for River Song.

Doktor sana River Song için bir mesaj verdi.

Jesus, Gandhi, Lincoln, John Kennedy, Bobby Kennedy, Martin Luther King, Martha Rivers, Malcolm X, John Lennon

İsa a.s., Gandhi, Lincoln, John Kennedy, Bobby Kennedy, Martin Luther King, Martha Rivers, Malcolm X, John Lennon

I know it well There's a dry river and an old stone bridge

Orada kurumuş bir nehir ve eski bir taş köprü var.

Do you know there's a big river?

Büyük bir nehir var, biliyor musun?

With a name like a bird or a river.

Bir kuş ya da ırmak gibi bir adı var.

There was a great river there once.

Bir zamanlar orada büyük bir nehir vardı.

We'll have our own house one day, with trees in the garden and a river.

Bir gün kendimize ait bir evimiz olacak, Bahçesinde ağaçlar ve bir de nehir.

It's deep! Deep, deep, deep river.

Derin, çok derin bir nehir.

Another body was found this morning, by the river.

Bu sabah nehir kenarında başka bir ceset daha bulmuşlar.