sap için İngilizce-Türkçe çeviriler:

bitki özü · avanak · aptal · su · diğer çevirileri

sap

sap bitki özü

Is that syrup or? It's sap.

Bu şerbet ya da bitki özü.

Oh, that's not sap.

Bu bitki özü değil.

This thing is covered with sap, Gus.

Bu şey bitki özüyle kapanmış, Gus.

sap avanak

Come on, hurry up, you sap!

Haydi, çabuk ol seni avanak!

Because I'm nobody's sap.

Çünkü ben avanak değilim.

You're obviously taking us for saps, but we're not.

Sen bizi avanak sandın herhâlde ama değiliz!

sap aptal

You're just their dumb sacrificial sap and I'm.

Sen sadece onların aptal kurbanlık koyunuydun ve ben

You're just their dumb sacrificial sap and I'm

Sen onların feda ettikleri aptal bir koyunsun, ve ben.

My daughter, you sap!

Benim kızım, seni aptal!

sap su

Tree sap, ammonia and water.

Ağaç özü, amomyak ve su.