scholar için İngilizce-Türkçe çeviriler:

alim · bilgin · bilim adamı · öğrenci · akademisyen · bilge · araştırmacı · diğer çevirileri

scholar alim

A scholar and a warrior!

Bir alim ve bir savaşçı!

Abu Hamid Muhammad, young scholar, welcome.

Ebu Hamid Muhammed, genç alim, hoş geldin.

Only the Iron Palm, Szma Zhongyuan and the thousand-faced Scholar, Leng Qiuyun were alive

Sadece demir aya, Szma Zhongyuan ve Binbir surat Alim, Leng Qiuyun hayatta kalabilmiş

scholar bilgin

A long time ago, a scholar from the Old Times said. ..

Uzun zaman önce eski zamanlardan bir bilgin dedi ki.. .

He was a poet, a scholar and a mighty warrior.

O bir şair, bir bilgin ve kahraman bir savaşçıydı.

A scholar warrior of the highest order a Song dynasty loyalist a hero, Sidao.

Yüksek mertebede, bilgin bir savaşçı, Song Hanedanlığı'na sadık bir kahraman, Sidao!

scholar bilim adamı

A brilliant scholar like yourself is still single?

Sizin gibi parlak bir bilim adamı hala bekâr mı?

You're a scholar and an intellectual, right?

Bilim adamı ve entellektüelsin, değil mi?

He's a real scholar.

Gerçek bir bilim adamı.

scholar öğrenci

Once he was a very promising scholar but then he had this tricycle accident.

Bir zamanlar ümit vaat eden bir öğrenciydi ama sonra bir üç tekerlekli bisiklet kazası geçirdi.

The best scholar at the world's greatest university.

Dünyanın en iyi üniversitesindeki en iyi öğrenci.

Would the Rhodes Scholar like another Shirley Temple?

Rhodes öğrencisi bir Shirley Temple daha alır mı?

scholar akademisyen

He is a distinguished author and scholar,

Saygıdeğer bir yazar ve akademisyen Dr.

What does our scholar say?

Bizim akademisyen ne diyor?

And a Fulbright Scholar.

Ve tam burslu akademisyen.

scholar bilge

A gentleman and a scholar.

Bir centilmen, bir bilge.

The Scholar Gypsy," which mentions Bagley Wood.

Bilge Çingene. Ve şiirde Bagley Ormanı geçiyor.

Master scholar and strategist." "Chuke Liang was a genius." "He masterminded military campaigns

Bilge ve Taktik Ustası Chuke Liang bir dahiydi. Askeri operasyonları yönetti

scholar araştırmacı

Now scholars, they call him for answers.

Şimdi alimler cevap için onu arıyor.