sentence için İngilizce-Türkçe çeviriler:

cümlelik, cümle · mahkum etmek · hüküm · idam · karar · hüküm vermek · ceza vermek · söz · yargı · diğer çevirileri

sentence cümlelik, cümle

And somebody said: oh, that's a beautiful sentence; and I said:

Ve birisi dedi ki: "Bu çok güzel bir cümle." Dedim ki:

There must be a word to finish that sentence.

Bu cümleyi bitirmek için bir kelime olmalı.

Me and "homework" in the same sentence.

Ben ve "ev ödevi" aynı cümle içerisinde.

sentence mahkum etmek

Emil Hahn, the tribunal finds you guilty and sentences you to life imprisonment.

Emil Hahn, mahkeme sizi suçlu buldu ve ömür boyu hapse mahkum etti.

A few years ago her husband got himself sentenced to death in Florida.

Bir kaç yıl önce kocası filorida da ölüme mahkum edildi.

I am your son and you sentenced me to die.

Ben senin oğlunum ve sen beni idama mahkum ettin.

sentence hüküm

This is not a sentence, Doctor.

Bu bir hüküm değil, Doktor.

It wasn't a sentence.

Bu bir hüküm değildi.

This state gives long sentences, especially for bank robbing.

Bu eyalet çok uzun hükümler veriyor, özellikle banka soygunlarına.

sentence idam

Leo, this is not a death sentence.

Leo, bu bir idam cezası değil.

A man has just been sentenced to death.

Bir adam az önce idama mahkûm oldu da.

Everyone from the 'Hyoja Poker Spy Ring' were sentenced to death, and executed in three days

Hyoja ocağı casus örgütüne mensup olan herkes idama mahkum edildi. Ve üç gün içinde infaz edildi.

sentence karar

It's your death sentence.

Bu senin ölüm kararın.

This decision is my death sentences.

Bu karar benim için ölüm demek.

Will the defendants please rise for sentencing?

Sanıklar karar için ayağa kalkabilir mi lütfen?

sentence hüküm vermek

The problem is Louis Tobin is being sentenced tomorrow.

Sorun şu. Louis Tobin hakkındaki hüküm yarın verilecek.

This state gives long sentences, especially for bank robbing.

Bu eyalet çok uzun hükümler veriyor, özellikle banka soygunlarına.

The jury with eight votes found guilty and sentenced

Jüri sekiz oyla suçlu buldu ve hüküm verdi

sentence ceza vermek

Historically, crucifixion is a sentence reserved for serious crimes.

Tarihsel açıdan çarmıha germe ciddi suçlar için verilen bir ceza.

A military court today sentenced former ballerina, Yolanda Celandin.

Bir askerî mahkeme, eski balerin Yolanda Celandin'e verdiği cezayı açıkladı.

sentence söz

That's more like a prison sentence.

Daha çok hapishane sözü gibi.

sentence yargı

It's more like a sentence.

Bu daha çok bir yargı gibi.