springs

Ladies, gentlemen. Thank you for joining me on this beautiful spring morning.

Bayanlar ve baylar, bu güzel bahar gününde bana katıldığınız için teşekkürler.

First comes spring and summer but then we have fall and winter.

Önce ilkbahar ve yaz gelir ama sonra sonbahar ve kış.

Bring spring and summer, fall and winter

Gelsin bahar ve yaz, sonbahar ve kış

There was a party downstairs for spring break.

Bahar tatili için aşağıda bir parti vardı.

Doing a little spring cleaning over here.

Ufak bir bahar temizliği mi yapıyorsun?

Just a little spring cleaning.

Sadece küçük bir bahar temizliği.

Then, one spring day, an old friend came back.

Sonra bir bahar günü, eski bir dost geri döndü.

Spring and summer, autumn and winter.

Bahar ve yaz, sonbahar ve kış.

There was an accident here last spring.

Geçen bahar burada bir kaza oldu.

Doctor, just like this warm spring, please be happy.

Doktor, bu ılık bahar gibi mutlu ol, lütfen.