stations

Listen, is there some kind of train station around here or something?

Dinle yakınlarda bir tren istasyonu ya da öyle bir şey var mı?

So I started working on a theory and we started building this station.

Bir teori üzerinde çalışmaya başladım ve bu istasyonu inşa etmeye başladık.

Hey, this is a police station I didn't do anything!

Hey, burası polis karakolu. Ben bir şey yapmadım!

Doctor, this is a hospital, not a police station.

Doktor, burası bir hastane, polis merkezi değil.

This house is like a train station.

Bu ev bir tren istasyonu gibi.

It's not formal, obviously, it's a train station, but do I wear a sport coat, or coat and tie

Resmi bir yer olmadığı açık, bir tren istasyonu ama spor bir ceket mi giymeliyim, yoksa ceket ve kravat

There's a train station.

Bir tren istasyonu var.

This is my station, and I'm very proud of her.

Bu istasyon benim ve onunla çok gurur duyuyorum.

And for God's sake, keep them away from this station.

Ve tanrı aşkına, onları bu istasyondan uzak tut.

Now this looks like a train station.

Şimdi, bu, bir tren istasyonuna benziyor.