symbol için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sembol · sembolik · simge, simgesel · işaret · sembolizm · karakter · diğer çevirileri

symbol sembol

It's definitely some kind of symbol, but nothing I've ever seen before.

Bir tür sembol olduğu kesin. Ama daha önce böyle bir şeyi hiç görmedim.

No, it's a symbol.

Hayır, bu bir sembol.

It's an important symbol.

Bu önemli bir sembol.

symbol sembolik

But, seriously, celebrating the new Western millennium it's quite a symbolic moment for China, Hong Kong and myself.

Ama ciddi olarak, batı milenyumunu kutluyoruz bu Çin için sembolik bir an, Hong Kong ve kendim için de.

Today we were thinking of something more symbolic.

Bugün Biz daha farklı bir şey düşündük Sembolik.

It's just a symbolic amount.

Sadece sembolik bir ücret.

symbol simge, simgesel

Her polished eyes are carved in delicate minerals, And in this strange and symbolic nature

Onun parlak gözleri, nazik mineraller içinde şekillenmiş, ve bu ilginç ve simgesel doğa içinde

What kind of symbol?

Ne tür bir simge?

An old Japanese symbol.

Eski bir Japon simgesi.

symbol işaret

Do you know what this symbol means?

Bu işaret ne demek, biliyor musun?

Is there a color or a sign, a symbol?

Bir renk, işaret ya da sembol var mı?

Have you seen this symbol before?

Bu işareti daha önce gördünüz mü?

symbol sembolizm

It's symbolism, Grandpa.

Bu sembolizm, büyükbaba.

But even without all the symbolism, it's just aesthetically pleasing.

Ama sembolizm içermese bile estetik olarak göze hoş geliyor.

There's character development. Symbolism. Subtext.

Karakter gelişimi var, sembolizm, alt konu

symbol karakter

There's character development. Symbolism. Subtext.

Karakter gelişimi var, sembolizm, alt konu