tower için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kuleli, kule · istasyon · yükselmek · kale · diğer çevirileri

tower kuleli, kule

This part is a dream I think there there's a tower and a bell, and a garden below

Bu kısım bir rüya sanırım. Bir kule ve çan var, aşağıda da bir bahçe.

Peter Griffin and Omar North Tower.

Peter Griffin ve Ömer Kuzey Kulesi.

French toast tower.

Fransız tostu kulesi.

tower istasyon

There's a radio tower on this island?

Bu adada bir radyo istasyonu mu var?

That is the original Chicago Water Tower and Pumping Station.

Bu da asıl Chicago Su Kulesi ve Pompalama İstasyonu.

Hello, radio tower?

Alo, radyo istasyonu?

tower yükselmek

It's an idea of towering genius.

Bu yükselen bir dehanın fikri.

But the Cloudbreather towers above us like a tree.

Ama Bulut Nefesi üzerimizde ağaç gibi yükseliyor.

Nor for the towering dead

Ne de yükselen ölüler için

tower kale

oh, Majesty! the land is cursed neither tower, nor castle will stand.

Oh, majesteleri! Toprak lanetli. Ne kule ne de kale ayakta durmayacak.

Target: the enemy castle tower!

Hedef: Düşman kalesinin kulesi!

The greatest fortress ever built the tallest towers, the strongest walls.

İnşa edilmiş en büyük kale. En uzun kuleler, en güçlü duvarlar