treasure için İngilizce-Türkçe çeviriler:

hazine · define · gömü · para hazinesi · diğer çevirileri

treasure hazine

He's not a real treasure hunter. And this is not real gold.

O bir hazine avcısı değil, bu da gerçek altın değil.

He's more like a national treasure.

Daha çok milli bir hazine gibi.

Well, I always loved a good treasure hunt.

Peki, iyi bir hazine avını her zaman sevmişimdir.

treasure define

You must understand, Monsieur Carter, this country is no longer a playground for European treasure hunters.

Beni anlamalısınız Mösyö Carter, bu ülke artık Avrupalı define avcıları için bir oyun sahası değil.

Is this the treasure map?

Bu define haritası mı?

Like a treasure map or something.

Sanki bir define haritası gibi falan.

treasure gömü

There's no such thing as buried treasure.

Gömülü hazine diye bir şey yoktur

Yeah, maybe you'll find some buried treasure, too.

Tabii, belki gömülü bir hazine de bulursun.

A buried treasure.

Gömülü bir hazine.

treasure para hazinesi

I mean, why would a mercenary like that want this? 'cause it's a treasure map?

Yani, neden onun gibi bir paralı asker bunu ister ki? Hazine haritası olduğu için mi?

Treasure salving, finding money for treasure salving, and one other thing.

Hazineleri kurtarmakta, hazineleri kurtarmak için para bulmakta ve bir de diğer şeyde.

Your coin is a gold doubloon, pirate treasure.

Bu para bir İspanyol altını. Korsan hazinesi.