tree için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ağaç · dal · fidan · ağaca çıkarmak · vişne · diğer çevirileri

tree ağaç

Two days ago, did you see a man and a woman under a tree?

İki gün önce, o ağacın altında bir erkekle bir kadın gördün mü?

He is like a tree.

O tıpkı bir ağaç gibi.

I climbed pine trees, oak trees, fig trees maple trees, uh, birch trees, willow trees

Çam ağaçları, meşe ağaçları, incir ağaçları akçaağaç, uh, huş ağacı, söğüt ağacı

tree dal

Bent or broken, it's the family tree Each branch a part of a part of me

Bent veya kırık, o aile ağacı Her dal benim bir parçam bir parçası

Yeah, the other tree.

Evet, diğer dalı da.

Just give me some nature, some branches and some trees.

Ama bana sadece doğa, biraz dal ve biraz ağaç verin yeter.

tree fidan

This is evidently a young orange tree.

Bu besbelli ki portakal ağacı fidanı.

Now,. .Huey, here's the tree.

Şimdi,.. Huey, işte fidan.

Trowel, watering can. .and the tree.

Mala, süzgeçli kova ve fidan.

tree ağaca çıkarmak

Climb trees, throw rocks, go fishing.

Ağaçlara tırman, taş at, balığa çık.

One day, a titis tree grew next to her grave

Bir gün, onun mezarının yanında bir titis ağacı çıkmış.

tree vişne

Cherry tree, ax, chop-chop.

Vişne ağacı, balta, acele edelim!