web için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Web · ağın, ağ · internet · örümcek ağı · perde · dokuma · diğer çevirileri

web

web Web

I checked every major city, even web cams in other countries and they all show the exact same thing.

Her önemli şehri kontrol ettim, diğer ülkelerdeki web kameraları bile. .ve hepsi tam da aynı şeyi gösteriyor.

I found a strange Web site.

Tuhaf bir web sitesi buldum.

According to his Web site,

Onun web sitesine göre;

web ağın, ağ

Oh, that is a lot of web for a wee little spider.

Küçücük bir örümcek için ne kadar da çok var.

Rotterdam, Durban, San Francisco, Singapore, our ships weave a web between the continents.

Rotterdam, Durban, San Francisco, Singapur. Gemilerimiz kıtalar arasında dokuyor.

Come on web shooters not now!

Hadi atıcılar. Şimdi olmaz!

web internet

She wrote a book and has her own Web site.

Bir kitap yazmış ve kendi internet sitesi bile var.

Oh, sweetie, it's one photo for a Web site.

Tatlım, internet sitesi için sadece bir fotoğraf.

New web site, new city, new country.

Yeni internet sitesi, yeni şehir, yeni ülke.

web örümcek ağı

Relax Maggie it's just a spider web.

Sakin ol Maggie sadece bir örümcek ağı.

I'm not a spider web.

Örümcek ağı değilim ben.

It's like a cheesy spider web, made of cheese.

Sanki peynirden yapılmış peynirli bir örümcek ağı gibi.

web perde

Fourth and fifth digits webbed.

Dördüncü ve beşinci parmaklar perdeli.

They're your web-footed legacy, and they're brilliant students.

Onlar senin perde ayaklı varislerin ve hepsi çok parlak öğrenciler.

Will I get webbed feet?

Perdeli ayaklarım olacak?

web dokuma

Like webbing or belting.

Dokuma ya da kemer gibi.