wise için İngilizce-Türkçe çeviriler:

akıllı, akıllıca, akılcı · bilge, bilgece · zeki · mantıklı · bilgili · anlayışlı · tecrübeli · bilgelik · alim · tarzda, tarz · yol · deneyimli · diğer çevirileri

wise akıllı, akıllıca, akılcı

It would be wise now to give him even more authority Even more responsibility

Ona artık daha fazla yetki vermek daha akıllıca olur, hatta daha fazla sorumluluk

Maya is a very wise woman.

Maya çok akıllı bir kadın.

Yes, it's a very wise suggestion.

Evet, çok akıllıca bir öneri.

wise bilge, bilgece

Pierce is a beautiful, wise man, very gentle soul.

Pierce güzel ve bilge bir adam, çok nazik bir ruhu var.

You're a very wise man.

Çok bilge bir adamsın.

You are so wise and awesome and generous.

Sen çok bilge ve akıllı ve cömertsin.

wise zeki

So small but as wise and as beautiful as she was.

Çok küçük ama onun kadar gibi zeki ve güzel

Yeah, sweet and wise.

Evet, tatlı ve zeki.

But you're a wise guy.

Ama sen zeki birisin.

wise mantıklı

I don't think that's wise.

Bence bu mantıklı değil.

We made a wise decision.

Mantıklı bir karar aldık.

Are you a wise man, Mr. Chandler?

Mantıklı bir adam mısındır, Bay Chandler?

wise bilgili

Okay, I never said too smart. I said too wise.

Pekala, asla çok zeki demedim, çok bilgili dedim.

He's so wise about so many things.

Pek çok konu hakkında çok bilgili.

A wise, insightful, old hippie.

Bilgili, anlayışlı ve yaşlı bir hippi.

wise anlayışlı

Wise, hard working, and sensible Kang Soo Jung.

Akıllı, çalışkan ve anlayışlı Kang Soo Jung.

A wise, insightful, old hippie.

Bilgili, anlayışlı ve yaşlı bir hippi.

Just wise, insightful Tony.

Anlayışlı, bilge Tony burada.

wise tecrübeli

Experience made you more careful wise.

Tecrübe seni daha tedbirli yaptı, daha akıllı.

Yeah, I meant experience-wise. No offense.

Evet, ben zeka-tecrübe' yi kastetmiştim.

wise bilgelik

Ah, wise words, Detective Mike.

Bilgelik dolu sözler, Dedektif Mike.

Wise and understanding.

Bilgelik ve anlayış

wise alim

Father of fire, fierce and wise, dragon blood shall once more rise.

Ateşin babası, acımasız ve alim. Ejderha kanı bir kez daha yükselecek.

To the noble, wise and wealthy patron the Reverend Plancius.

Asil, alim ve varlıklı patron Muhterem Peder Plancius'a.

wise tarzda, tarz

And, construction-wise, a little disturbing.

İnşa tarzları biraz rahatsız edici.

wise yol

Someone brave and wise like you will choose an open path

Senin gibi cesur ve akıllı biri kendine böyle açık bir yol seçer

wise deneyimli

You're a wise and experienced leader.

Siz bilge ve deneyimli bir lidersiniz.