öfken

Hepsi senin aptal küçük öfken yüzünden!

All because of your stupid little anger!

Öfken sana büyük bir güç veriyor.

Your anger gives you great power.

Beni korkutan o değil, beni korkutan senin öfken.

It's your temper that scares me, not him,

Çok büyük bir öfken ve acın var.

You have much anger and pain.

Ama senin öfken kıskançlığın

But your anger your jealousy

Senin öfken onları ayırdı!

Your anger drove them apart!

Fakat öfken ve korkun

But your anger and fear

Bırak da öfken ve sinirin su gibi aksın.

Let your anger and frustration flow like water.

Senin öfken. Tabiî ki.

Your temper. of course.

Şu anda senin ahlaki öfken üzerinde çalışıyorum.

Right now I'm working on your moral indignation.