üyesi

Sayın Başkan, komisyon üyeleri, bayanlar ve baylar, benim adım Lewis Dixon.

Mr Chairman, members of the commission, ladies and gentlemen, my name is Lewis Dixon.

Söylemeye çalıştığım şey, bu bir yönetim kurulu toplantısı ve sen bir üye değilsin.

What I'm trying to say is this is a board meeting and you're not a member.

Bay Donaghy, bu size göre sadece parayla ilgili olabilir, ama bir meclis üyesi ve siyahî bir kadın olarak

Mr. Donaghy, this may just be about money to you, but, as a member of congress and a black woman

Bir vampir olarak doğdum, tıpkı bu evin diğer üyeleri gibi, ama sen, Frost

I was born a vampire, as was every other member of this house, but you, Frost

Kan nakli için bir aile üyesine ihtiyaçları vardı ve ben de doktorlara Jack'in numarasını verdim.

They needed a family member for a blood transfusion, and I gave the doctors Jack's number.

Bu ailenin bir üyesi olmak kolay değildir.

It's not easy being a member of this family.

Cheryl Frasier, radikal hayvan hakları grubu üyeleri ile birlikte

Cheryl Frasier, with members of a radical animal rights group

Şimdi tek ihtiyacım olan, sıradan bir yönetim kurulu üyesi daha.

President. All I need now is one more ordinary board member.

Burası özel bir kulüp ve sen üye değilsin.

It's a private club and you're not a member.

Şimdi tek ihtiyacım olan sıradan bir kurul üyesi daha.

All I need now is one more ordinary board member.