İthal

Ian Doyle öldürüldü, Jimmy McDermott, ama genç kardeşi LachIan bir ithal şirketine sahip.

Ian Doyle murdered Jimmy McDermott, but his younger brother Lachlan owns an import company.

Bu organik hardal tohumu Kanada gibi egzotik yerlerden ithal edildi.

It's organic mustard seed, imported from exotic places like like Canada.

Harika, çok pahalı bir ithal bira içiyorsun.

Oh, great, you're having a very expensive foreign beer.

Bu malı ithal edebilecek tek bir kişi var yalnızca.

There's only one person who could have imported this product,

Bu günlerde, Amerikan malını Şangay'a ithal etmek kolay değil.

Nowadays, it's not easy to import American goods into Shanghai

Ve ne tür şeyler ithal ve ihraç ediyorsunuz efendim?

And what sort of things do you import and export, sir?

İthal bir şeyler var mı?

Do you have something imported?

Mala Noche için el bombası ithal ediyorsunuz değil mi?

Yes, you import hand grenades for the Mala Noche, don't you?

Harry için ithal edilmiş bu küçük hediye muhtemelen en iyisi!

This little gift you've imported for Harry is easily the best!

İthal bir silah!

A foreign gun!