şöhretli

Lanet olası iyi bir şöhret.

It's a damn good name.

Biri bana gelip para, şöhret ya da ikinci bir şans ister.

Say someone comes to me and they want money, or fame, a second chance.

Batıya git, genç adam, batıya git, ve şöhret, servet, macera ara.

Go west, young man, go west, "and seek fame, fortune, adventure.

Her şeyin var. Bir imparatorluk, şöhret ve şimdi bu ev.

You've got everything. an empire, fame and now this house too.

Ama ben Kendim için söylüyordum; Şöhret ve alkış için.

but i i sang for myself, for fame, for applause.

Bir kadının şöhreti size bir şey ifade etmiyor mu?

Doesn't a woman's reputation mean anything to you?

Bak, şöhret ve para istiyorsun? Yoksa itibar ve saygı mı?

Look, do you want fame and fortune? or do you want integrity and respect?

Sanırım bu bize her daim kötü bir şöhret verdi.

I think it has always given us a bad reputation.

Servet ve şöhret içinde bir hayat servet ve şöhret!

A life of wealth and fame Wealth and fame!

Büyük bir yıldız, müthiş bir şöhret ve tonla para.

She's a huge star, great publicity, terrific money.