şef için Türkçe-İngilizce çeviriler:

chief · chef · boss · head · guv · captain · conductor · supervisor · commander · leader · general · president · head chef · superintendent · head cook · principal · diğer çevirileri

şef chief

Ben L.A.P.D'den, şef yardımcısı Brenda Leigh Johnson, ve bu da, FBI'dan özel ajan Fritz Howard.

I'm deputy Chief Brenda leigh Johnson of the L.A.P.D., and this is Special Agent Fritz Howard of the FBl.

Şef, bir şey mi lazım?

Chief, you need something?

Birisi sizi görmek istiyor Şef

Someone to see you, Chief.

şef chef

Benim hatam şef, özür dilerim. Bir daha olmayacak.

My fault, chef, I'm sorry, it won't happen again.

Evet, herhangi bir profesyonel şef bir şey.

Yeah, something any professional chef would have.

Bunu Şef Linda söyledi?

Chef Linda told you that?

şef boss

O herkese patron, şef ya da küçük dostum diyor ki hiç mantıklı değil.

He calls everyone boss, or chief or little buddy, which makes no sense at all.

Şef, bir şeyler buldum.

Boss, I've got something.

Patron artık sensin, şef.

You're the boss now, chief.

şef head

Çok güzel, Monica geri dönene kadar, baş şef benim.

It's so cool. Till Monica gets back, I'm head chef.

Sayın Başkan ben Ajan Erik Ritter, İstasyon Şef Vekili.

Mr. President, I'm Agent Erik Ritter, acting head of station.

Bu Peek, Teknik Uzman ve Gizli Operasyonlar şefi.

This is Peek, tech specialist and head of Covert Ops.

şef guv

Bana bir söz verecek misin, Şef?

Will you promise me something Guv?

O bir soyguncu, Şef, Ama asla bir silah kullanmadı.

He's a mugger, Guv, but he's never used a weapon.

Şef, sanırım Gil Hollis hatırladığından daha fazlasını biliyor.

Guv, I think Gil Hollis knows more than he remembers.

şef captain

Sadece yardım etmeye çalışıyoruz, şef.

We're just trying to help, Captain.

Şef ve diğerleri nerede?

Where's captain and the others?

Şef ve ben terfi için olduğunu düşünüyoruz.

Captain and I have promotion to think of

şef conductor

Bayan Page, ben bir sirk şefi değilim, siz de bir at değilsiniz.

Miss Page, I'm not a circus conductor and you're not a horse.

Aslında, o ünlü bir besteci ve orkestra şefi.

Actually, he's a very famous composer and conductor.

Bu James Green meşhur orkestra şefi.

This is James Green, famous conductor.

şef supervisor

Yönetim, beni bu yüzden şef yaptı.

That's why management made me a supervisor.

Şerif Yardımcısı Lennox, ben CSI Şefi Russell.

Deputy Lennox, I'm CSI Supervisor Russell.

Ve şefi de beni ulusal galeriye gönderdi.

And his supervisor sent me to the national gallery.

şef commander

Evet, ben Kumandan Lawson ve bu da Şef Dixon.

Yeah, I'm Commander Lawson and this is Chief Dixon.

Şef, çok teşekkür ederim.

Commander, thank you very much.

Ben Kumandan Tucker, Şef Mühendis, ve buda bilim subayımız, yardımcı komutan T'Pol.

I'm Commander Tucker, chief engineer, and this is our science officer, Sub-commander T'Pol.

şef leader

Şef, takım lideri olarak, tüm sorumluluğu ben alıyorum.

Chief, as team leader, I accept full responsibility.

Ama bir sonraki şef ben olacağım.

But I will become the next leader.

Ben bir şef değilim.

I'm not a leader.

şef general

Beyaz Saray Personel Şefi Hayden Sinclair, General.

White House Chief of Staff Hayden Sinclair, General.

Çok iyi, Şef General.

Well done, Chief General.

General von Boineburg, Personel Şefi ve yardımcım size iyi hizmet edecek.

General von Boineburg, Chief of Staff, and my adjutant he will serve you well.

şef president

Eski başkan yardımcısı ekibinin şefi Billy Chambers

Former vice president chief of staff billy chambers

Yaşayan beş eski şef yönetici Başkan Bush, Reagan, Carter, Ford ve Nixon kutlama seremonisi için hazır bulundular.

The five living former chief executives Presidents Bush, Reagan, Carter, Ford and Nixon were on hand for the groundbreaking ceremony.

Yani Amir Kim birdenbire Şef Cha ve Başkan'ı vurdu öyle mi?

So Director Kim suddenly shot Chief Cha and the President?

şef head chef

Çok güzel, Monica geri dönene kadar, baş şef benim.

It's so cool. Till Monica gets back, I'm head chef.

Monica geri dönene kadar, baş şef benim.

Till Monica gets back, I'm head chef.

Bıakta Miao Miao yapsın. Hayır, bu kez şef aşçı ben olacağım.

Iet miao miao do it. no, this time I'll be head chef.

şef superintendent

Çok teşekkür ederim, Şef Dedektif.

Thank you very much, Chief Superintendent.

Müfettiş Clouseau, Polis Şefi Quinlan.

Inspector Clouseau, Superintendent Quinlan.

şef head cook

Armand Petit Blanchard'sın, şef aşçı.

You're Armand Petit-Blanchard, head cook.

şef principal

Bernard Wooley, Özel Sekreterlik Şefi.

Bernard Wooley, Principal Private Secretary.