şekilde

Ama bu şekilde değil, Bu şekilde değil

But not like this, not like this

Hayır, hayır o şekilde değil.

No, no, it's not like that.

Ama burada değil, bu şekilde değil.

But not here, not like this.

Burada, bu şekilde değil.

Not here. Not like this.

Bu o şekilde değil.

It's not like that.

Evet ama bu şekilde değil.

Yes, but not like this.

O şekilde değil, tamam mı?

It's not like that, okay?

Ama bu şekilde değildi, evet.

Yeah, but it's not like that.

Hayır, bu şekilde değil.

No, I Not like that.

Sadece o şekilde değil.

Just not like that.