Belcher

Sekiz yıl önce, yerel restoran sahibi Ernie Belcher iz bırakmadan ortadan kayboldu.

Eight years ago, local Camden restaurateur Ernie Belcher vanished without a trace.

Peki bu tür bir gerekçelendirmeden Fransız müşteriler memnun mu Bay Belcher?

But will this kind of justification satisfy French customers Mr. Belcher?

Ernie Belcher nasıl olur da bu kadar kolay ortadan kaybolabilir?

How is it possible that Ernie Belcher could simply disappear?

Bunu sen mi dedin Belcher çıktı?

Did you just say that? Belcher out?

Ernie Belcher. Camden'da meşhur bir restoran sahibi.

Camden's popular restaurant owner Ernie Belcher.

Ben Bark Boone ve renk sunucusu Clairee Belcher.

This is Bark Boone with color announcer Clairee Belcher.

Vur onu Belcher!

Shoot him, Belcher!

Bunlar kurban Ernie Belcher'in son anları.

These were victim Ernie Belcher's final moments.

Ernie Belcher şimdi nerde?

Where was Ernie Belcher?