callisto

Callisto

Kötü şöhretli Callisto, sonunda seninle tanışmak ne büyük bir zevk.

The infamous Callisto what a pleasure it is to finally meet you.

Callisto'nun yüzeyi farklı bir hikaye anlatır.

Callisto's surface tells a different story.

İyi bir kalbe sahipsin, Joxer. Ama tavsiyemi dinle ve onu Callisto'dan çok uzakta tut.

You've got a good heart,Joxer but take my advice, and keep it far away from Callisto.

Gabrielle Callisto'yu bana bırak.

Gabrielle leave Callisto to me.

İo, en içteki uydu Europa uydusu ve Jüpiter'den uzaklaştıkça Ganymede uydusu ve en dıştaki büyük Callisto uydusu.

Io, the innermost of the four Europa and moving away from Jupiter Ganymede and the outermost big moon Callisto.

Zeyna? Bu sensin, değil mi Callisto değil?

Xena, it's you, right not Callisto?

Şimdi kim acı çekiyor, Callisto?

Who's suffering now, Callisto?

Pekala, Callisto ne istiyor?

All right, what's Callisto want?

Ve sen hangi numarayı çektin, Callisto?

And what number did you draw, Callisto?

Ancora ve Callisto için bize adresi yolla.

Send us the addresses for Ancora and Callisto.