Dinozoru

Gerçekten, bir dinozor gibi görünüyor, ama bir kemik bize farklı bir hikaye anlatıyor.

It really looks like a dinosaur, but one bone tells a different story.

Biz ilginç bir şeyler bulduk ve belki, bu yeni bir dinozor olabilir.

We have found something really exciting and we think it maybe a new dinosaur.

Geçen sene sana para verdim ve sen bir torba plastik dinozor aldın.

Last year I gave you money, and you bought a bag of plastic dinosaurs.

Aslında Joey dinozorlar insanlar ortaya çıkmadan milyonlarca yıl önce öldüler.

Actually, Joey, the dinosaurs were dead millions of years before humans showed up.

Bayanlar ve baylar dinozorlar!

Ladies and gentlemen dinosaurs!

Gerçek bir dinozor değil.

It's not a real dinosaur.

Bu yaşlı dinozor ne yaptığını biliyor, söz veriyorum.

This old dinosaur knows what he's doing, I promise you.

Ama bu bir dinozor, değil mi?

But it's a dinosaur right?

Sanırım bu beni bir dinozor yapıyor.

I guess that makes me a dinosaur.

Bir dinozor bir milyon yıl önce öldü mü?

A dinosaur died a million years ago?