Florida

Illinois, Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Florida, Michigan Kuzey Carolina ve Rhode Island.

Illinois, Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Florida, Michigan, North Carolina and Rhode Island.

O, Florida'ya gider, Sen sorumlusun Ve ben sorumluyum, çünkü seni temsil ediyorum.

He goes to Florida, you're responsible and I'm responsible because I represent you.

Her neyse, okul bir kaç gün sonra bitti, ve babası temmuzda Florida'ya transfer edildi.

So anyway, school ended a couple of days later and her father got transferred to Florida in July.

Geçen ay üç İngiliz kız, Newyork ve Florida'dan üç erkek birkaç hafta önce.

Three British girls last month. Three guys from New York and Florida a couple weeks ago.

Her neyse. Bir kaç gün sonra okul bitti. ve babası Florida'ya tayin oldu, temmuzda.

So, anyway, uh school ended a couple days later, and her father got transferred to Florida in July.

Sana Florida ile ilgili bir şey söyleyeyim Homer.

Let me tell you something about Florida, Homer.

New York, Chicago, Boston Atlantic City, Philadelphia, Florida.

New York, Chicago, Boston, Atlantic City, Philadelphia, Florida,

Daha sonra da ya Carolina ya Virginia ya Florida ya New York Şehri ya da Boston'a gidecek.

It will then sail to Carolina or Virginia or Florida or New York City or even Boston.

Beni tekrar görmek istiyorsan gel ve beni Florida'da ziyaret et.

If you wanna see me again, come down and visit me in Florida.

Florida hakkında ne kadar biliyorsun? Florida siyaseti yani.

I don't know what you know about Florida, Florida politics.