Harvey

Lee Harvey Oswald adında bir adam zanlı olarak yakalandı sonra da dün Jack Ruby adında biri tarafından öldürüldü.

A man named Lee Harvey Oswald was arrested as a suspect then murdered yesterday by a man named Jack Ruby.

Ertesi sabah Dedektif Harvey ve üç federal ajan Daniel'ı yerine kadar takip etti.

The next morning, Detective Harvey and three federal agents followed Daniel to work.

Harvey, bu iyi bir fikir değil.

Harvey, that's not a good idea.

Geçen hafta, o gün geldi ve Harvey, "Bugün olmaz." dedi.

Last week, that day came, and Harvey said, "not today.

Lee Harvey Oswald, John Wilkes Booth, Lincoln Burrows.

Lee Harvey Oswald, John Wilkes Booth Lincoln Burrows.

Sen Harvey hakkında bir şeyler biliyorsun ve bunları benim de bilmem gerek.

You know some things about Harvey, and I need to know them too.

Ama bu onun için büyük bir yatırım Harvey.

But this is a big investment for him, Harvey.

İyi akşamlar Bay Harvey.

Good evening, Mr. Harvey.

Harvey, o senin kızın ve sen onun babasısın.

Harvey, she's your daughter, and you're her father.

Bence bu kötü bir fikir, Harvey.

I think it's a bad idea, Harvey.