Hayvanlar

Belki de bir hayvan bana bir şey dedi ve ben duymadım çünkü onu dikkate almıyordum.

Maybe an animal said something to me and I didn't hear it because I wasn't paying attention.

Böyle bir şeyi ne tür bir hayvan yapmış olabilir?

What kind of animal could have done such a thing?

O benim her şeyimdi, ve sen onu benden aldın, seni hasta hayvan.

He was my whole world, and you took him from me, you sick animal!

Hayır, hayır, hayır, dinle onun, erkek arkadaşı tam bir hayvan.

Oh, no, no, no, listen, her, uh, boyfriend is a complete animal.

Ben hayvanlarla çalışırım ve daha önce hiç böyle bir hayvan duymadım.

I work with animals, and I've never heard an animal like that before.

Bu şey tamamen farklı bir hayvan.

This thing is a whole different animal.

Fakat bizi diğer hayvanlardan çok daha farklı kılan bir şey var.

But there is something that makes us very different from any other animals.

Onun gibi bir hayvan daha önce hiç görmemiştim.

I've never seen any animal like him before.

Hayvan kanı beni hayatta tutuyor ama Damon kadar güçlü değilim.

Animal blood keeps me alive but not strong as Damon.

Bu şeye bir makineden çok, bir hayvan gibi davranıyorsun ve gerçekten de çalışıyor.

You do treat this thing more like an animal than a machine and it actually works.