Polonyalı

Bu da tipik bir Polonyalı hilesi.

It's a typical Polish trick.

Bir gün Polonyalı çiftçi bana yemek getirmeyi bıraktı,

One day the Polish farmer stopped bringing me food,

Chris ve o Polonyalı kız

Chris and that Polish girl.

Ama sonra, Kopernik adlı Polonyalı bir gökbilimci ve rahip radikal bir öneri sundu.

And then a Polish astronomer and priest named Copernicus made a radical proposal:

Ne yani şimdi de Polonyalı mısın?

So what, now you're polish?

Sen şu Polonyalı hizmetçi misin?

What are you, that Polish maid?

Bu, ölü bir Polonyalı subayın üzerinde bulundu.

This was found on a dead Polish officer.

Ölü kadın Polonyalı, değil mi?

The dead woman's Polish, isn't she?

Çünkü bugün Polonyalı bir çift kazanacak.

Because today a Polish couple will win.

Bir subay beni almaya geliyor. Bir Polonyalı.

An officer is coming to get me, a Pole.