Tibetli

Son derece ruhani bir ülke. Asırlardır Tibet'in lideri Dalai Lama olarak biliniyor.

An extremely spiritual country, the leader of Tibet is known as the Dalai Lama.

Bulabildiğim en yakın eşleşme ya bir tirbişon ya da bir Tibet kafatası bıçağı.

The closest match I could find would be a corkscrew or a Tibetan skull knife.

Ben bir Tibet toplantısı istemiştim ama hayır, o bir Hint ziyafeti veriyor. Dünyaca ünlü bir Suami.

I wanted a Tibetan gathering with a Rinpoche but no, she does an Indian feast with a world-famous swami.

Çok yüksek bir Lama olmalısın; Büyük bir Tibet rahibi.

You must be a very high lama; a great Tibetan monk.

Adams, bak bakalım senin için bir kaç Tibet filmi var mı?.

Adams, check if there is some tibetan movie for you.

Bu cihaz ve bu da birkaç Tibet keşişi tarafından manastırda keşfedilmiş bir egzersiz.

This hemo-gauge and that exercise was invented in a monastery by a couple of Tibetan monks.

Ukrayna, sonra direkt Rusya, ve dümdüz Kazakistan ve direkt Tibet.

Ukraine, then down through Russia, And through Kazakhstan and straight to, uh, Tibet.

Size bir Tibetli ile ulaşmak istiyorum, bir Çinli ile değil.

I want to reach you through a Tibetan, not a Chinese.

Ayrıca Tibet Gökyüzü Cenazesi olarak bilinir.

Also known as a Tibetan Sky Funeral.

Şu Tibetli Lao Jin mi?

That Tibetan Lao Jin?